Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti DR , s.r.o.

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Obchodná spoločnosť DR s.r.o., so sídlom Uherecká cesta 76, 958 03 Malé Uherce, Slovakia, IČO: 50 244 035, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 32891/R (ďalej aj „Predávajúci“ alebo „DR “), vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“), ktoré upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatvorení a plnení kúpnej zmluvy.Pokiaľ nie je v týchto OP alebo v kúpnej zmluve výslovne uvedené inak, výrazy s veľkým počiatočným písmenom majú nižšie uvedený význam:

 2. Pokiaľ nie je v týchto OP alebo v kúpnej zmluve výslovne uvedené inak, výrazy s veľkým počiatočným písmenom majú nižšie uvedený význam:(a) „Predávajúci“ znamená spoločnosť DR, s. r. o.; 
  1. „Predávajúci“ znamená spoločnosť DR, s. r. o.;„Kupujúci“ znamená fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má záujem o uzatvorenie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, resp. ktorá uzatvorila kúpnu zmluvu s Predávajúcim;„Kupujúci“ znamená fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má záujem o uzatvorenie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, resp. ktorá uzatvorila kúpnu zmluvu s Predávajúcim;„Kúpna zmluva“ je záväzok, ktorého návrh vzniká objednávkou kupujúceho. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom – potvrdením objednávky predávajúcim. Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti. „Tovar“ znamená hnuteľnú vec/hnuteľné veci, najčastejšie kabelky, prípadne inú vec, ktorú Predávajúci ponúka na predaj prostredníctvom svojej Internetovej stránky www.dajanarodriguez.com, a ktorá/ktoré je/sú predmetom Kúpnej zmluvy;„Internetová stránka“ znamená internetová stránka Predávajúceho zverejnená na Internete pod adresou: www.dajanarodriguez.com; „Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho“ znamená zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. .„Objednávka“ znamená objednávka Kupujúceho uskutočnená prostredníctvom Internetovej stránky. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a sú pre Kupujúceho záväzné odoslaním Objednávky Predávajúcemu.
 3. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a sú pre Kupujúceho záväzné odoslaním Objednávky Predávajúcemu.

 4. Odchylné dojednania v Kúpnej zmluve majú prednosť pred znením týchto VOP.

 5. Ponuka Predávajúceho na predaj Tovaru nemá povahu návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy ani inej zmluvy, verejného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy ani inej zmluvy, obchodnej verejnej súťaže a ani akéhokoľvek iného právneho úkonu s obdobnými alebo podobnými účinkami.

 6. Zmluvný vzťah založený Kúpnou zmluvou sa spravuje právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.

Článok 2

Kúpna zmluva

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára nasledovným spôsobom: na základe Objednávky Kupujúceho a 
  1. na základe Objednávky Kupujúceho a na základe potvrdenia Objednávky Predávajúcim.
 2. Objednávka Kupujúceho je návrhom Kupujúceho na uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorý je určený Predávajúcemu. Objednávka je pre Kupujúceho záväzná. Kupujúci uskutočňuje Objednávku výlučne prostredníctvom Internetovej stránky Predávajúceho, a to formou riadneho a úplného vyplnenia a odoslania formulára, zverejneného na Internetovej stránke. V Objednávke je Kupujúci povinný uviesť najmä :
  1. objednávaný Tovar určením jeho druhu a množstva;kúpnu cenu a spôsob jej zaplatenia;miesto a spôsobom dodania Tovaru.
 3. Kupujúci je povinný vyznačiť v Objednávke správne identifikačné údaje, ktoré umožnia Predávajúcemu kontaktovať Kupujúceho v prípade akýchkoľvek nezrovnalosti či nejasností pri vybavovaní Objednávky. Akákoľvek zmena údajov uvedených v už odoslanej Objednávke je možná iba so súhlasom Predávajúceho.

 4. Akákoľvek zmena údajov uvedených v už odoslanej Objednávke je možná iba so súhlasom Predávajúceho.

 5. Predávajúci je povinný vyjadriť sa k Objednávke najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, ak tieto VOP neustanovujú inak. Predávajúci sa môže vyjadriť k Objednávke tak, že: 
  1. Objednávku Kupujúceho potvrdí,Objednávku Kupujúceho nepotvrdí, a to najmä ak Predávajúci po odoslaní Objednávky zistí, že z objektívnych dôvodov alebo z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť, nemá možnosť Objednávku Kupujúceho splniť.
 6. Potvrdenie Objednávky Predávajúcim je prijatím návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy za podmienky, že obsahuje rovnaké údaje ako údaje uvedené na odoslanej Objednávke, s výnimkou prípadov, ak potvrdenie Objednávky obsahuje informácie a údaje vyplývajúce z Kúpnej zmluvy, týchto VOP alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. Potvrdenie Objednávky je pre Predávajúceho záväzné. Potvrdenie Objednávky uskutočňuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej pošty, listom alebo osobne.

 7. Ak v priebehu 20 minút od odoslania Objednávky Kupujúci na ním uvedenú e-mailovú adresu neobdrží oznámenie o prijatí Objednávky, je potrebné skontrolovať, či sa oznámenie o prijatí Objednávky nenachádza v priečinku nevyžiadanej pošty (spam). Ak oznámenie o prijatí Objednávky alebo potvrdenie Objednávky Kupujúci neobdrží, je potrebné kontaktovať Predávajúceho na emailovej adresepodpora@dajanarodriguez.com alebo telefonicky na +421 948 800 020.

 8. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ nie je uvedené inak. Akcie a zľavy nemožno vzájomne kombinovať.

Článok 3

Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za Tovar, platnú v okamihu odoslania Objednávky Kupujúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Spolu s úhradou kúpnej ceny je Kupujúci povinný zaplatiť náklady na poštovné a balné, a to vo výške, určenej v Objednávke.

 2. Výška kúpnej ceny za Tovar, ako aj výška poštovného a balného je uvedená na Internetovej stránke Predávajúceho. Kúpna cena za Tovar, ako aj výška poštovného a balného, sú konečné. Spoločnosť DR s. r. o.je platiteľom DPH.

 3. Kupujúci je oprávnený zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za Tovar prevodom na bankový účet Predávajúceho alebo platbou kartou alebo dobierkou, pod správnym variabilným symbolom. Identifikačné údaje k platbe budú uvedené v Objednávke. Predávajúci je povinný vyjadriť sa k Objednávke až po pripísaní peňažných prostriedkov vo výške kúpnej ceny za Tovar a nákladov na poštovné a balné na jeho bankový účet alebo platbou kartou. Toto neplatí pri dobierke.

 4. Požiadavka zákazníka na prednostné dodanie Tovaru, alebo dodanie Tovaru k určitému dátumu zvyšuje cenu Tovaru o 20€. Táto požiadavka musí byť vopred odkomunikovaná s Predávajúcim, pričom sa Kupujúci a Predávajúci dohodnú na termíne objednania tovaru (obvykle do 7 pracovných dní) s požiadavkou prednostného vyhotovenia. Ak nebude požiadavka vopred odkomunikovaná a potvrdená zo strany Predávajúceho, Predávajúci nie je povinný dodať tovar do 7 pracovných dní aj v prípade, že bola čiastka za prednostné vybavenie zaplatená.

Článok 4

Dodanie Tovaru

 1. Tovar bude Kupujúcemu dodaný odoslaním alebo doručením Tovaru prostredníctvom kuriéra DPD, na adresu na území Slovenskej republiky a prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu v zahraničí, určenú Kupujúcim v Kúpnej zmluve, a to za týchto podmienok:
  1. Predávajúci oznámi Kupujúcemu termín dodania tovaru,Predávajúci je povinný Tovar zabaliť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre Tovar v obchodnom styku, resp. spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu Tovaru.Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu náklady spojené s odoslaním a prepravou Tovaru, a to vo výške určenej v Kúpnej zmluve a spolu s úhradou kúpnej ceny.
 2. Tovar môže byť rovnako zaslaný do ktorejkoľvek zásielkovne na území Slovenskej republiky.
 3. Predávajúci je povinný odoslať Kupujúcemu Tovar najneskôr do 30 dní od potvrdenia Objednávky, ak v Kúpnej zmluve alebo v popise výrobku nie je uvedená iná lehota na dodanie Tovaru.
 4. Ak po uzatvorení Kúpnej zmluvy Predávajúci zistí, že z objektívnych dôvodov, prípadne z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť, nie je možné dodať Tovaru Kupujúcemu v lehote podľa týchto VOP, je Predávajúci oprávnený navrhnúť Kupujúcemu dohodu o zmene Kúpnej zmluvy. Okamih splnenia povinnosti Predávajúceho na dodanie Tovaru podľa Kúpnej zmluvy sa v takom prípade odkladá až do uzatvorenia dohody o zmene Kúpnej zmluvy. V prípade, ak k uzatvoreniu dohody o zmene Kúpnej zmluvy nedôjde najneskôr do siedmich dní od odoslania návrhu Predávajúceho na uzavretie dohody o zmene Kúpnej zmluvy, alebo ak Kupujúci odmietne návrh Predávajúceho na uzatvorenie dohody o zmene Kúpnej zmluvy, môžu Predávajúci a/alebo Kupujúci od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Na uzatvorenie dohody o zmene Kúpnej zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia týchto VOP o uzatvorení Kúpnej zmluvy.

 5. Ak je predmetom kúpi darčekový poukaz, jeho platnosť je stanovená na 1 rok od dátumu vystavenia. Po uplynutí tejto lehoty nebude možné poukaz použiť a Kupujúci nemá nárok na vrátenie peňažných prostriedkov. Darčekový poukaz sa nedá zameniť za finančnú hodnotu.

Článok 5

Oprávnenia Kupujúceho v postavení spotrebiteľa

 1. Kupujúci prehlasuje, že pred odoslaním Objednávky mu Predávajúci oznámil nasledovné informácie:

 2. hlavné vlastnosti Tovaru (popis Tovaru, materiál povrchovej úpravy Tovaru, rozmery Tovaru); 
  1. ;identifikačné údaje Predávajúceho (obchodné meno, sídlo);

  1. telefónne číslo Predávajúceho a ostatné údaje, dôležité pre kontakt Kupujúceho s predávajúcim (elektronická adresa);

  1. adresu Predávajúceho, na ktorej môže Kupujúci uplatniť reklamáciu (adresa sídla Predávajúceho);

  1. celkovú kúpnu cenu Tovaru, náklady na prepravu, poštovné, balné a pod. (informácie sú uvedené v zhrnutí Objednávky pred jej odoslaním);

  1. platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Tovar;

  1. informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažnosti a podnetov Kupujúceho;informáciu o práve Kupujúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia Tovaru;

  1. podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (čl. 6 VOP);ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu;

  1. informáciu o záručných podmienkach a poučenie o zodpovednosti Predávajúceho za vady Tovaru;

  1. informáciu o tom, že Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do jej splnenia;

  1. ako aj informáciu o tom, že záväzky Kupujúceho z Kúpnej zmluvy trvajú do ich riadneho a včasného splnenia;

  1. informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 6

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, ak Predávajúci včas a riadne poskytol Kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru.

 2. Ak Predávajúci poskytol Kupujúcemu informácie dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa ods. 1 tohto článku VOP, lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak Predávajúci neposkytol Kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od Kúpnej zmluvy ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúcej vety, lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa ods. 1 tohto článku VOP.

 3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy u Predávajúceho (na adrese jeho sídla) v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (t.j. oznámením elektronickou poštou na e-mailovú adresu: o podpora@dajanarodriguez.com), s uvedením čísla Objednávky. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorýsa nachádza na Internetovej stránke Predávajúceho TU.

 4. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar späť (doporučene a s poistením) alebo ho odovzdať Predávajúcemu. Tovar nesmie byť vracaný ako zásielka na dobierku; v takom prípade nebude prevzatý. Adresa prevádzky pre vrátenie Tovaru je: Uherecká cesta 76, 958 03 Malá Uherce, Slovensko alebo adresa predajne Dajana Rodriguez na adrese Laurinská 11, Bratislava. Náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci. Tovar nesmie byť použitý alebo poškodený. Vrátený Tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva a pod., a musí byť opatrený originálnym štítkom a všetkými ochrannými prvkami nového Tovaru. Pri vracaní Tovaru je potrebné ho zabaliť tak, aby bol doručený Predávajúcemu nepoškodený, schopný ďalšieho predaja. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.

 5. Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné, a to bankovým prevodom na účet určený Kupujúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený.

 6. Kupujúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade omeškania Predávajúceho s dodaním Tovaru len v prípade, že omeškanie je priamo zapríčinené Predávajúcim. Predávajúci nenesie zodpovednosť za omeškanie spôsobené tretimi stranami, ktoré vstupujú do procesu dodania Tovaru.

 7. Predávajúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade stanovených v týchto VOP, ako aj v prípade, ak (a) je Kupujúci v omeškaní so zaplatením Kúpnej ceny, (b) dodaním Tovaru Predávajúci poruší všeobecne záväzné právne predpisy, (c) z objektívnych dôvodov, resp. z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť, nemôže dodať Tovar Kupujúcemu.

 8. Ak po uzatvorení Kúpnej zmluvy Predávajúci zistí, že z objektívnych dôvodov, prípadne z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť, nie je možné dodať niektorú časť a/alebo niektorý druh Tovaru Kupujúcemu, je Predávajúci oprávnený navrhnúť Kupujúcemu dohodu o zmene Kúpnej zmluvy. Okamih splnenia povinnosti Predávajúceho na dodanie Tovaru podľa Kúpnej zmluvy sa v takom prípade odkladá až do uzatvorenia dohody o zmene Kúpnej zmluvy. Ak k uzatvoreniu dohody o zmene Kúpnej zmluvy nedôjde najneskôr do siedmich dní od odoslania návrhu Predávajúceho na uzavretie dohody o zmene Kúpnej zmluvy, alebo ak Kupujúci odmietne návrh Predávajúceho na uzatvorenie dohody o zmene Kúpnej zmluvy, môžu Predávajúci a/alebo Kupujúci od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Na uzatvorenie dohody o zmene Kúpnej zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia týchto VOP o uzatvorení Kúpnej zmluvy.

 9. Ustanovenia tohto článku 6 VOP sa netýkajú odstúpenia od Kúpnej zmluvy z dôvodu vád tovaru. Nároky Kupujúceho z titulu vád Tovaru sú upravené v reklamačnom poriadku Predávajúceho.

 10. Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku VOP v prípadoch, stanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho, najmä v prípade predaja Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho."

Článok 7

Nadobudnutie vlastníckeho práva k Tovaru

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru a nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho okamihom jeho prevzatia; to sa netýka Kupujúceho v postavení fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby.

 2. Kupujúci v postavení fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby nadobúda vlastnícke právo k Tovaru okamihom jeho prevzatia alebo okamihom zaplatenia kúpnej ceny za Tovar, podľa toho, čo nastane neskôr. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v postavení fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby okamihom jeho prevzatia, resp. okamihom, keď sa dostane do omeškania s prevzatím tovaru, a to podľa toho, čo nastane skôr.

Článok 8

Zodpovednosť za vady Tovaru

 1. Predávajúci poskytuje záruku na Tovar. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o čas, počas ktorého bol Tovar v záručnej oprave.Záruka sa vzťahuje na výrobné vady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe, spôsobené závadou materiálu či funkčnou chybou.

 2. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe, spôsobené závadou materiálu či funkčnou chybou.

 3. Kupujúci je povinný prehliadnuť Tovar bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.

 4. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie Tovaru alebo jeho častí spôsobené používaním. Kratšiu životnosť Tovaru teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. Záruka sa nevzťahuje ani na vady spôsobené mechanickým poškodením, neodborným používaním, neprimeraným zaobchádzaním, nesprávnou údržbou Tovaru, zaťažovanie Tovaru nadmernou silou/váhou.Postup pri uplatnení reklamácie je uvedený v reklamačnom poriadku Predávajúceho, ktorý je zverejnený na Internetovej stránke Predávajúceho.

 5. Postup pri uplatnení reklamácie je uvedený v reklamačnom poriadku Predávajúceho, ktorý je zverejnený na Internetovej stránke Predávajúceho.

Článok 9

Doručovanie

 1. Identifikačné a komunikačné údaje Predávajúceho: DR , s.r.o., so sídlom Uherecká cesta 76, 958 03 Malé Uherce, Slovakia, e-mail:podpora@dajanarodriguez.com

 2. Identifikačné a komunikačné údaje Kupujúceho sú uvedené na Objednávke Kupujúceho.

 3. Akékoľvek písomnosti týkajúce sa Kúpnej zmluvy sa považujú za doručené okamihom ich skutočného doručenia. V prípade osobného odovzdania sa písomnosť považuje za doručenú jej prevzatím. V prípade, ak je písomnosť zaslaná poštou, považuje sa za doručenú jej prevzatím, odmietnutím prevzatia, vrátením zásielky druhej zmluvnej strane (a to z akéhokoľvek dôvodu) alebo márnym uplynutím odbernej lehoty, podľa toho, čo nastane skôr. Ak je písomnosť zasielanáprostredníctvom elektronickej pošty, považuje sa za doručenú okamihom potvrdenia doručenia e-mailovej správy.

Článok 10

Osobné údaje

 1. Kupujúci prehlasuje, že pred začatím spracúvania jeho osobných údajov mu boli zo strany Predávajúceho ako prevádzkovateľa podľa ust. § 4 ods. 2 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov") vopred oznámené tieto informácie: (a) identifikačné údaje Predávajúceho; (b) účel spracúvania osobných údajov - založenie predzmluvných vzťahov, plnenie Kúpnej zmluvy, zmena tejto zmluvy; ochrana práv a oprávnených záujmov Predávajúceho, ak je to nevyhnutné; (c) zoznam osobných údajov - osobné údaje Kupujúceho alebo osoby, ktorá je oprávnená konať v mene/za Kupujúceho, uvedené v Zmluve; (d) informácie o preukázaní totožnosti oprávnených osôb, ktoré získavajú osobné údaje Kupujúceho, (e) poučenie o povinnosti poskytnúť osobné údaje (právnym základom, ktorý Kupujúcemu ukladá túto povinnosť, je Zákon o ochrane osobných údajov); právnym následkom odmietnutia Kupujúceho poskytnúť osobné údaje môže byť neuzatvorenie Zmluvy;právnym základom spracúvania osobných údajov je Kúpna zmluva (f) o tretích stranách, ktorým môžu byť osobné údaje Kupujúceho poskytnuté, (g) o okruhu príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje Kupujúceho sprístupnené, (h) o forme zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené, (i) o tretích krajinách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov; (j) poučenie o právach Kupujúceho ako dotknutej osoby.

 2. Kupujúci má tieto práva: (a) právo na to, aby Predávajúci spracúval jeho osobné údaje v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a ostatnými platnými právnymi predpismi, (b) právo na to, aby predávajúci zabezpečil bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúceho podľa ust. § 17 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov a za podmienok tam uvedených, (c) právo písomným oznámením adresovaným Predávajúcemu odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom berie na vedomie, že odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude mať vplyv na oprávnenie Predávajúceho spracúvať osobné údaje Kupujúceho podľa ods. 1 písm. (b) a (c) vyššie aj bez súhlasu Kupujúceho, (d) ďalšie práva uvedené v ustanovení § 28 Zákona o ochrane osobných údajov a právo domáhať sa všetkých týchto práv spôsobom uvedeným v Zákone o ochrane osobných údajov, najmä však je Kupujúci oprávnený písomne požadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, informácie o stave spracúvania osobných údajov Kupujúceho, informácie o zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje Kupujúceho, zoznam spracúvaných osobných údajov Kupujúceho, vykonanie opravy nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov Kupujúceho, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov Kupujúceho.

 3. Ak Kupujúci udelil súhlas so spracúvaním osobných údajov (zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa), na účely priameho marketingu a informovania o zvýhodnených ponukách a novinkách, budú jeho osobné údaje spracúvané na uvedený účel. Súhlas sa udeľuje na obdobie piatich rokov od udelenia súhlasu. Kupujúci má právo písomným oznámením adresovaným Predávajúcemu odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

 4. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci pri komunikácii s ním využíval prostriedky komunikácie na diaľku. Kupujúci súhlasí s tým, aby vzájomná komunikácia medzi ním a Predávajúcim prebiehala aj prostriedkami elektronických komunikácií na Kupujúcim poskytnuté alebo zverejnené komunikačné adresy: e-mail, mobilné tel. číslo alebo pevná linka, vrátanie zasielania obchodných ponúk, informácií o produktoch a službách predávajúceho (ak to Kupujúci neodmietol) a pod. Súhlas sa udeľuje na dobu od udelenia tohto súhlasu do uplynutia 4 rokov odo dňa ukončenia akéhokoľvek časovo posledného zmluvného alebo iného právneho vzťahu s Predávajúcim. Súhlas možno kedykoľvek odvolať písomným oznámením adresovaným Predávajúcemu.

Článok 11

Vernostný program

Vernostný program DR (ďalej aj „prevádzkovateľ vernostného programu“) je určený pre zákazníkov, ktorí nakupujú tovar výhradne pre svoju potrebu (spotrebiteľom) prostredníctvom predajní predávajúceho alebo prevádzkovaného e-shopu. Vernostný program je program pripisovania, sledovania a vyhodnocovania bodov za nákupy jednotlivých fyzických osôb v predajniach a eshope predávajúceho a čerpania výhod pre držiteľov vernostných kariet podľa určitých stupňov uvedených v týchto VOP. Tieto VOP a pravidlá vernostného programu upravujú postup prevádzkovateľa vernostného programu a záujemcu o vydanie elektronickej vernostnejkarty podľa určitých stupňov, uvedených v týchto podmienkach, pravidlá vernostného programu a práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom vernostného programu a držiteľmi vernostných podľa jednotlivých stupňov.

Predávajúci prostredníctvom vernostného programu poskytuje svojím zákazníkom rôzne portfólio bonusov a zliav podľa naplnenia konkrétnych podmienok, špecifikovaných vo VOP a to najmä vo forme zľavy na vybraný tovar podľa dosiahnutého obratu. Držiteľ elektronickej vernostnej karty získava zľavy po predložení karty určitého stupňa na vybraných predajniach predávajúceho alebo zadaním špecifického vernostného kódu pri nákupe prostredníctvom e-shopu.

I. ČLENSTVO VO VERNOSTNOM PROGRAME

Členom vernostného programu sa môže stať iba Kupujúci - fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Podmienkou nadobudnutia členstva je registrácia do vernostného programu priamo v niektorom z kamenných obchodov spoločnosti podľa pokynov predavačky alebo prostredníctvom registrácie na eshope prevádzkovateľa. Registráciou vyjadruje svoj súhlas s platnými VOP, ktoré sú dostupné na webovom sídle DR alebo na nazretie v kamenných obchodoch spoločnosti.

Za podmienky splnenia určených podmienok týchto VOP a na základe registrácie je Kupujúci oprávnený okamžite začať zbierať vernostné body za nákupy realizované v kamenných obchodoch DR ako aj na eshope. Registráciou a priradením osobných údajov zákazníka vzniká členstvo vo vernostnom programe a Kupujúci nadobudne právo vernostné body čerpať. Spoločnosť zabezpečí priradenie osobných údajov ku kontu zákazníka do 1 týždňa od dátumu registrácie. Zľavy vo vernostnom programe sú uplatniteľné od prvého nákupu, ktorý klient realizuje povstúpenído danej kategórie členstva (Príklad ak svojím úplne prvým nákupom splní podmienky na vstup do strieborného členstva tak zľavu si môže uplatniť až pri ďalšom nákupe). Spoločnosť DR s.r.o. nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté nesprávnym alebo neúplným vyplnením prihlášky.

II. KATEGÓRIE ČLENSTVA VO VERNOSTNOM PROGRAME

Kategória „Bronzové členstvo“:

 • Do tejto kategórie je klient automaticky zaradený po registrácii na eshope alebo v predajniach spoločnosti DR s.r.o.
 • Členstvo obsahuje elektronickú vernostnú kartu.
 • Zákazník získa prístup do zákazníckej zóny.
 • Za každé celé 1,00 € nákupu (vrátane DPH) získava člen vernostného programu 1 bod. Získané vernostné body možno použiť na zvýhodnený nákup akéhokoľvek tovaru v kamenných obchodoch spoločnosti alebo na e-shope, vrátane zľavneného tovaru a to tak, že za 1 vernostný bod získa člen vernostného programu kredit (zľavu) na nákup vo výške 0,02 €. Rovnako si prevádzkovateľvymedzuje možnosť kedykoľvek vyhlásiť akciu na rôzne produkty zo svojho sortimentu kde sa bude dať tento kredit použiť na ich nákup.
 • Vernostné body sú neprevoditeľné. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel týkajúcich sa prideľovania bodov v súlade so svojimi obchodnými zámermi.

Kategória „Strieborné členstvo“:

 • Podmienka príslušnosti členstva v tejto kategórii je uskutočnenie jednorázového nákupu Tovaru nad 300,00 € (vrátane DPH) alebo nákupu Tovaru v celkovej sume nad 500,00 € (vrátane DPH), v priebehu 365 dní od získania bronzového členstva. Podmienka zotrvania v tejto kategórii je každoročné splnenie vyššie spomenutej podmienky v tomto bode.
 • Členstvo obsahuje elektronickú vernostnú kartu
 • Prístup člena do zákazníckej zóny
 • Zľava na každú Objednávku vo výške 5,00 %
 • Nárok na bezplatnú predĺženú záruku na Tovar o 6 kalendárnych mesiacov
 • Nárok na bezplatné dodanie Tovaru v darčekovom balení
 • Za každé celé 1,00 € nákupu (vrátane DPH) získava člen vernostného programu 1 bod. Získané vernostné body možno použiť na zvýhodnený nákup akéhokoľvek tovaru v kamenných obchodoch spoločnosti alebo na e-shope, vrátane zľavneného tovaru a to tak, že za 1 vernostný bod získa člen vernostného programu kredit (zľavu) na nákup vo výške 0,02 €. Rovnako si prevádzkovateľ vymedzuje možnosť kedykoľvek vyhlásiť akciu na rôzne produkty z osvojho sortimentu kde sa budú dať tento kredit použiť na ich nákup.
 • Vernostné body sú neprevoditeľné. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel týkajúcich sa prideľovania bodov v súlade so svojimi obchodnými zámermi.

Kategória „Zlaté členstvo“:

 • Podmienka príslušnosti členstva v tejto kategórii je uskutočnenie jednorázového nákupu Tovaru nad 500,00 € (vrátane DPH) alebo nákupu Tovaru v celkovej sume nad 1000,00 € (vrátane DPH), v priebehu posledných 365dní. Podmienka zotrvania v tejto kategórii je každoročné splnenie vyššie spomenutej podmienky v tomto bode.
 • Členstvo obsahuje elektronickú vernostnú kartu
 • Prístup člena do zákazníckej zóny
 • Zľava na každú Objednávku vo výške 10,00 %
 • Nárok na bezplatnú predĺženú záruku na Tovar o 12 kalendárnych mesiacov
 • Nárok na bezplatné dodanie Tovaru v darčekovom balení
 • Prioritné vybavenie žiadostí a podnetov
 • Nárok na bezplatné vyhotovenie iniciálového označenia na produkte, ktorý to umožňuje
 • Za každé celé 1,00 € nákupu (vrátane DPH) získava člen vernostného programu 2 body. Získané vernostné body možno použiť na zvýhodnený nákup akéhokoľvek tovaru v kamenných obchodoch spoločnosti alebo na e-shope, vrátane zľavneného tovaru a to tak, že za 1 vernostný bod získa člen vernostného programu kredit (zľavu) na nákup vo výške 0,02 €. Rovnako si prevádzkovateľ vymedzuje možnosť kedykoľvek vyhlásiť akciu na rôzne produkty z osvojho sortimentu kde sa budú dať tento kredit použiť na ich nákup.
 • Vernostné body sú neprevoditeľné. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel týkajúcich sa prideľovania bodov v súlade so svojimi obchodnými zámermi.
III. VERNOSTNÁ KARTA

DR vystaví zákazníkovi elektronickú vernostnú kartu podľa kategórie členstva vo vernostnom programe za účelom preukázania členstva zákazníka vo vernostnom programe a jej používania na evidenciu zrealizovaných nákupov. Elektronická vernostná karta, (ďalej len vernostná karta), je majetkom DR a jej oprávneným držiteľom je zákazník. Vernostná karta nie je prenosná. Za používanie elektronickej vernostnej karty zodpovedá jej oprávnený držiteľ. Držiteľ vernostnej karty je povinný túto používať v súlade s účelom, na ktorý bola vydaná, týmito VOP a dobrými mravmi. Platnosť vernostnej karty je obmedzená na trvanie členstva vo vernostnom programe. DR si vyhradzuje právo v primeranom časovom predstihu, najmenej však 1 kalendárny mesiac vopred, vyhlásiť podmienky ukončenia platnosti vernostných kariet. Zneužitie alebo nefunkčnosť vernostnej karty je držiteľ povinný nahlásiť bez zbytočného odkladu spoločnosti, ktorá zabezpečí vydanie náhradnej karty a v prípade zneužitia aj bezodkladné zablokovanie karty. Do času riadneho nahlásenia tejto skutočnosti zodpovedá za prípadné zneužitie karty neoprávnenou osobou Kupujúci. Na náhradnú kartu bude držiteľovi uznaný rovnaký počet bodov, ako bol stav bodov v čase nahlásenia zneužitia alebo nefunkčnosti vernostnej karty. Každá fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky na vydanie karty, je oprávnená byť držiteľom iba jednej karty.

DR alebo ním poverené osoby sú oprávnení požadovať preukázanie totožnosti osoby, ktorej vydávajú novú kartu, ako aj osoby, ktorá kartu predložila pri nákupe, najmä ak majú dôvodné podozrenie, že karta bude zneužitá inou osobou, ako držiteľom karty. Držiteľ karty je povinný preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo iným hodnoverným dokladom totožnosti (pas, vodičský preukaz, kartička poistenca). DR alebo ňou poverené osoby nie sú oprávnení údaje z dokladu totožnosti nijakým spôsobom evidovať, zaznamenávať ani kopírovať. Ak osoba, ktorá kartu predložila alebo o ňu požiadala, odmietne preukázať svoju totožnosť alebo po preukázaní totožnosti sa preukáže, že osoba, ktorá kartu predložila, nie je totožná s držiteľom karty, DR je oprávnený odmietnuť poskytnutie alebo použitie takejto vernostnej karty. Karta môže byť zadržaná, ak ju predloží iná osoba, ako držiteľ karty a zároveň je karta evidovaná ako stratená alebo odcudzená.

IV. UKONČENIE ČLENSTVA

Ukončením členstva vo vernostnom programe stráca zákazník ako držiteľ karty právo využívať všetky výhody plynúce z členstva vo vernostnom programe vrátane prípadnej spotreby zostatku bodov evidovaných na jeho karte a súčasne je stornované vybavovanie už uplatnených nárokov zákazníka na výhody vyplývajúce z členstva vo vernostnom programe v prípadoch, ktoré v okamihu ukončenia členstva neboli uzavreté.

K ukončeniu členstva vo vernostnom programe môže dôjsť nasledujúcimi spôsobmi: 1. ukončením členstva zo strany zákazníka 2. smrťou zákazníka alebo jeho vyhlásením za mŕtveho 3. dlhodobou pasivitou v prípade, keď spoločnosť na kartu zákazníka neeviduje pripočítanie bodov za nákup v zmysle týchto VOP. Pokiaľ zákazník v priebehu 1 prechodného roku(posledných 365dní) nesplní podmienky, ktoré sa viažu ku konkrétnej kategórii vernostného programu tak sa jeho program automaticky zníži na bronzové členstvo. 4. odvolaním súhlasu zákazníka so spracúvaním osobných údajov.

Držiteľ vernostnej karty môže členstvo ukončiť zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu DR alebo písomnej žiadosti na adresu sídla DR. V takom prípade členstvo zaniká ku dňu doručenia žiadosti spoločnosti. V prípade opätovného vstupu do vernostného programu nevzniká nárok zákazníka na akékoľvek výhody plynúce z jeho predchádzajúceho členstva vrátane nespotrebovaných bodov. Členstvo vo vernostnom programe ani výhody s týmto členstvom spojené nie sú právne vymáhateľné a nemôžu byť predmetom dedičského konania.

V. UKONČENIE VERNOSTNÉHO PROGRAMU

Vernostný program má dlhodobý charakter. DR si však vyhradzuje právo na jeho ukončenie. Termín ukončenia prideľovania bodov a ukončenia platnosti nespotrebovaných bodov v takom prípade písomne zverejní v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 kalendárny mesiac vopred, vo všetkých kamenných obchodoch ako aj na internetovej stránke DR.

Článok 12

Marketingové akcie

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže „Artemis sutaz na FB a Instagrame v datume od 14.10.2021 do 17.10.2021“- (ďalej aj ako „súťaž“) na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže www.dajanarodriguez.sk/sutaz. (ďalej len „štatút“).

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Obchodné meno: DR s.r.o.
Sídlo: Uherecká 76, 958 03 Malé Uherce, SR
IČO / IČ DPH / DIČ/: 50 244 035 / SK2120247448 / 2120247448
Zapísaný v registri: Okresného súdu Trenčín, č. zápisu v registri: 32891R

II. ÚČEL A PODMIENKY SÚŤAŽE

1. Účelom súťaže je propagácia novej kolekcie, predaj produktov, tvorba obsahu na sociálne siete, engagement.

2. Podmienky súťaže sú:

• Sledovať náš profil na sociálnej Sieti Facebook alebo Instagram

• Dať like na post, ktorý sa týka súťaže (ďalej len Post)

• Napísať čo vo vás evokuje nová kolekcia Artemis a komu z vašich blízkych by kabelka urobila radosť

• Dokopy sa hrá o 6 kabeliek z predpredaja kolekcie Artemis (menovite o model Lima alebo model Bella)

• Súťaž sa končí v nedeľu 17.10.2021 o 17:50hod verejným žrebovaním víťazov pomocou programu Commentpicker, ktorý náhodne vyberie komentár spomedzi všetkých uverejnených komentárov pod Postom. Žrebovanie bude vysielané formou livestreamu na platformách Facebook a Instagram na profiloch vyhlasovateľa súťaže.

• Žrebujeme samostatne spomedzi komentárov na platforme Facebook, víťaz získa 1 kabelku podľa vlastného výberu z predpredaja kolekcie Artemis a 1 kabelku z predpredaja kolekcie Artemis pre osobu, ktorú v komentári označil. Pokiaľ neoznačil žiadnu osobu má právo dodatočne určiť osobu, ktorej kabelku zašleme.

• Žrebujeme samostatne spomedzi komentárov na platforme Instagram, víťaz získa 1 kabelku podľa vlastného výberu z predpredaja kolekcie Artemis a 1 kabelku z predpredaja kolekcie Artemis pre osobu, ktorú v komentári označil. Pokiaľ neoznačil žiadnu osobu má právo dodatočne určiť osobu, ktorej kabelku zašleme.

• Posledné dve kabelky poputujú autorovi komentára a osobe označenej v ňom na základe Subjektívneho výberu dizajnérky Dajany Rodriguez. Pokiaľ autor neoznačil žiadnu osobu má právo dodatočne určiť osobu, ktorej kabelku zašleme.

• Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo skontrolovať či výherca splnil všetky podmienky súťaže k termínu žrebovania. Pokiaľ dodatočne zistí, že neboli splnené všetky podmienky, môže žrebovanie zopakovať.

III. LEHOTA SÚŤAŽE

Súťaž trvá od 14.10.2021 od 17:00 do 17.10.2021 do termínu žrebovania o 17:50.

IV. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).

2. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak splní podmienky súťaže uverejnené v článku 2 bode 2 tohto štatútu.

3. Výhercom sa stane súťažiaci, ktorého splní podmienky a bude vyžrebovaný alevo vybratý podľa článku 2 bodu 2 tohto štatútu.

4. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.

5. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

6. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

7. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky a súčasne vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať produkty spoločnosti DR s.r.o. v hodnote 220€ alebo 320€. Výherca si musí vybrať z 2produktov, ktoré sú v predpredaji kolekcia Artemis. V prípade ak si výherca vyberie lacnejší produkt, rozdiel sa mu nedopláca. Výhra nie je zameniteľná za finančnú hotovosť.

2. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE

1.Podľa článku 2 bodu 2 tohto štatútu.

2. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu vykonajú zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.

3. Výherca bude kontaktovaný správou na jeho profile na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie ceny sa uskutoční na mieste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.

4. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra pripadne ďalšiemu vyžrebovanému súťažiacemu. Ak ani náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

5. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke, facebookovom alebo instagramovom profile vyhlasovateľa súťaže.

3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút.

4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercovi alebo náhradníkovi v súvislosti s prijatými cenami.

Článok 12

Darčekové poukazy

 1. Darčekový poukaz je možné zakúpiť v našom eshope www.dajanarodriguez.com a taktiež v našich kamenných predajniach.
 2. Darčekový poukaz je platný jeden kalendárny rok od vystavenia tohto poukazu. Po uplynutí tejto doby kód expiruje a poukaz nie je možné použiť
 3. Poukaz je možné použiť len jednorázovo.
 4. Z darčekového poukazu sa nevydáva a nedá sa zameniť za hotovosť.

Článok 13

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 7. 4. 2016 .Predávajúci je oprávnený meniť VOP, a to najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technických možnosti, zmien v podnikaní a pod. O zmene VOP je Predávajúci povinný Kupujúceho písomne informovať (písomná forma je zachovaná, ak je oznámenie uskutočnené elektronickou formou).

 2. Predávajúci je oprávnený meniť VOP, a to najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technických možnosti, zmien v podnikaní a pod. O zmene VOP je Predávajúci povinný Kupujúceho písomne informovať (písomná forma je zachovaná, ak je oznámenie uskutočnené elektronickou formou).

V Malých Uherciach dňa 7. 4. 2016

DR, s.r.o.