Processing of personal data

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle §19 ods. 1 a 2 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:

Prevádzkovateľ: DR s.r.o.
Sídlo: Uherecká cesta 76, 958 03 Malé Uherce, Slovakia
tel.: 0948 800 020
e-mail: info@dajanarodriguez.com

Zodpovedná osoba: Nie je vymenovaná

Účel spracúvania osobných údajov:

Vybavenie objednávky, odoslanie objednaného tovaru, vystavenie účtovných dokladov, riešenie reklamácií, identifikácia uživateľa pri prihlásení sa do svojho účtu, analýza a meranie využívania webovej stránky, list ježiškovi/list želaní, aktuálne prebiehajúce súťaže.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
- zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
- ďalšie právne normy
- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred
uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby
- súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Príjemcovia získaných osobných údajov:

- EKONÓM KREDIT s. r. o., Rudolfa Jašíka 158/8, Partizánske 958 01
(externá spoločnosť spracúvajúca IS Účtovníctvo a účtovné doklady)
- Sprostredkovatelia

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva v zmysle platnej legislatívy 11 rokov
V prípade súťaží budú informácie uchovávané vždy podľa štatútu súťaže.

Dôvod poskytnutia – vyžadovania osobných údajov:

Prevádzkovateľ je povinný vyžadovať osobné údaje aby si mohol plniť
povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy.
V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov nebude
možné vybaviť objednávku a odoslať tovar zákazníkovi
V prípade Súťaží je poskytovanie osobných údajov nevyhnutné na zapojenie sa dotknutej osoby do súťaže.

Sprostredkovatelia poverení prevádzkovateľom:

- EKONÓM KREDIT s. r. o., Rudolfa Jašíka 158/8, Partizánske 958 01
(externá spoločnosť spracúvajúca IS Účtovníctvo a účtovné doklady)
- Google Ireland, 3rd floor, Gordon House, Barrow street, Dublin
(poskytovateľ služby Google Analytics – meranie využívania webovej stránky)

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknuté osoby ktorých osobné údaje spracúva prevádzkovateľ majú tieto práva:

- požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
- právo na opravu osobných údajov,
- právo na prenosnosť osobných údajov
- kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak bol udelený
- právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
- právo namietať spracúvanie osobných údajov

Ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, pominul dôvod na ich spracúvanie, alebo
dotknutá osoba odvolala svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov, má dotknutá osoba:

- právo na vymazanie osobných údajov
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov